Szukaj na tym blogu

O egzaminie pisemnym

Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna.

Zdający zdał egzamin, jeżeli uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań). 

Zadanie 1.

Według normy PN-EN 12464, minimalna wartość natężenia światła na stanowisku z komputerem wynosi
  1. 300 lx
  2. 500 lx
  3. 700 lx
  4. 1000 lx